Att mäta innovation (In swedish)

- En roadmap för bättre innovationsmätning och ökad innovationsförmåga

Kunskapen om att mäta innovation är bristfällig och tar inte hänsyn till framväxande omvärldsutmaningar och förändrad innovationslogik. Många saknar därför förmågan att systematiskt utvärdera sin egen prestation och mäter ofta fel saker. Företag börjar också ofta i mått och mätetal, utan att fundera kring syftet med mätning. Det blir därför svårt att systematiskt och kontinuerligt förbättra den egna innovationsförmågan.

Eftersom mätning av innovation är lika viktigt som svårt har vi arbetat med att förbättra kunskapen om hur mätning av innovation kan bidra till ökad innovationsförmåga. En del av arbetet har utmynnat i en “roadmap” som innehåller konkreta steg och aktiviteter för förbättrad innovationsmätning. Denna roadmap publicerades nyligen i tidskriften MIT Sloan Management Review och här följer en kort version av vår artikel.

Att mäta innovation är viktigt eftersom det skapar förutsättningar för att kunna leda och organisera innovation på ett bättre sätt. Om det görs på rätt sätt kan resultatet bli ökad innovationsförmåga. Som en av studiens deltagare påpekade: ”Vi får varje år en påse pengar för vår innovationsverksamhet. Mätning är nödvändigt för att jag skall kunna förklara för våra ägare vart de pengarna tar vägen, och för att kunna argumentera för ökad budget när jag tror att det behövs”. Hur sätter man ett mätetal på något så osäkert, framtidsorienterat, diffust och i grunden svårmätbart som innovation? Om detta handlar vår artikel.

En roadmap för innovationsmätning

Det finns en mängd olika mätetal för innovation: avkastning på F&U, andel av total försäljning, genomloppstider, idégenerering, kundperspektiv, resursåtgång, för att nämna några. Våra resultat visar dock att företag inte bör börja i mått och mätetal. Mätning skall istället ses som en pågående aktivitet som tar sin utgångspunkt i ett företags specifika verksamhet och förutsättningar.

“En nyckel till framgång är att starta genom att kartlägga existerande sätt att utvärdera innovation”

För att guida arbetet i hur företag kan skapa förbättrade principer för innovationsmätning och därmed blir bättre på innovations-mätning, har vi skapat en roadmap med tre olika faser: (A) utvärdera nuvarande innovationsmätningspraxis; (B) förbättra mätetal och metoder, och (C) implementering av ny mätpraktik, se Figur 1. Varje fas beskriver aktiviteter som företag bör gå igenom och med finns det beroenden som gör att en förändring i en fas ofta kräver anpassningar i de andra.

A) Utvärdera nuvarande innovationsmätningspraxis

En nyckel till framgång är att starta genom att kartlägga existerande sätt att utvärdera innovation. Även om företag inte har en explicit strategi för detta används ofta KPIer och andra utvärderingsmetoder som har implikationer även för innovationsarbetet. Viktiga frågor att besvara i den här fasen:

• Ger er nuvarande innovationsmätning nödvändig hjälp för att uppnå era innovationsmål och prioriteringar?

• I vilken utsträckning speglar nuvarande mätprinciper den övergripande företagsstrategin?

“Att mäta innovation är viktigt eftersom det skapar förutsättningar för att kunna leda och organisera innovation på ett bättre sätt”

STEG 1: Identifiera befintlig innovationsmätningspraxis.
Det första steget mot att förbättra innovationsmätning är att tydliggöra de innovationsmätningsmätetal och metoder som redan används. Det ger en förståelse av ”baslinjen” och utgångspunkten för ett företags innovationsmätningspraxis.

STEG 2: Bedöm nuvarande innovationsfokus och prioriteringar.
Olika typer av innovation kan också behöva olika typer av mätning. Därför är det angeläget att klargöra ambitioner och prioriteringar. Alla mål är inte lika viktiga och allt kan inte åstadkommas på en gång. Innovation kräver ofta tuffa beslut, t ex att avsiktligt avstå en vinst på kortare sikt för ett lärande på längre sikt. Avslutningsvis betonas vikten av att kombinera kvalitativa och kvantitativa åtgärder. Flera av företagen i vår studie betonade att just kvalitativa uppskattningar var värdefulla komplement till mer kvantitativa principer för utvärdering.

B) Förbättra mätetal och metoder

När den nuvarande praxisen för innovationsmätning är kartlagd och förtydligad med prioriteringar, är nästa steg att uppdatera befintliga mätmetoder eller skapa nya. Fokus är att identifiera och utveckla lämpliga sätt att mäta, avseende a) innovationsportföljen; b) innovationsprocessen, samt c) enskilda innovationsprojekt. Det är viktigt att mäta och bedöma enskilda delar, men helheten får inte glömmas bort. Frågor att svara på i fas B är:

• Har du en balanserad uppsättning åtgärder för din innovationsportfölj, processer och projekt?

• Har du rätt antal åtgärder?

• I vilken utsträckning är åtgärderna anpassade till ditt företags innovationsstrategi?

• I vilken utsträckning leder planerade åtgärder/förändringar till intressekonflikter?

STEG 3: Utveckla eller förbättra åtgärder för att utvärdera innovations-portföljen.
En viktig del i innovationsarbetet är vikten av en innovationsportfölj i balans. Genom att arbeta igenom hur innovationsportföljen skall mätas är det lättare att enas om att klargöra vilka projekt som är lämpliga för kortfristiga vinster och för långsiktigt viktiga projekt som inte genererar vinst på kort sikt. Det gör länken mellan innovationsmätning och innovationsstrategi mer tydlig.

STEG 4: Utveckla eller förbättra åtgärder för att utvärdera innovations-processen.
Studien har också visat på värdet av välfungerande innovations-processer. Det finns dock olika sätt att utvärdera själva innovationsprocessen. Vissa i studien betonar mätning på antalet idéer som genererats, medan andra fokuserat på vad som kom ut från innovationsprocessen och tog inte tiden från idé till produkt på marknaden i beaktande. Enligt vår uppfattning bör företag behandla det som går in i processen, själva genomströmningen samt det som kommer ut från innovationsprocessen med lika stor vikt.

“De behöver alltså mäta både input, output och själva omvandlingen”

De behöver alltså mäta både input, output och själva omvandlingen. Ett vanligt misstag är att mäta bara ”nya ideer”; ett annat vanligt misstag att bara mäta antal nya produkter och tjänster.

STEG 5: Utveckla eller förbättra åtgärder för att utvärdera innovations-projekt.
I många bolag är projekt viktiga för innovationsarbetet, därför behöver vi utöver att mäta innovation på portfölj och processnivå även mäta innovation på projektnivå. Två för projekt särskilt viktiga aspekter att mäta är 1) ”slack”, som möjliggör att det finns tid för nyckelresurser att hantera den osäkerhet som innovationsprojekt innebär, och 2) hur och när innovationsprojekt interagerar med kunder för återkoppling och experiment.

C) Implementering av ny mätpraktik

I denna fas är det lika viktigt att säkerställa att de nya mätverktygen används, som att rensa bort gamla sätt att mäta. För många mätetal skapar bara förvirring och ofta är det bättre att hålla sig till ett fåtal tydliga tumregler än ett detaljerat regelverk. En tumregel är att företag behöver vara beredda att granska och revidera sin innovationsmätning regelbundet, det är ett kontinuerligt arbete.

 

Figur 1: En roadmap för förbättrad innovationsmätning (Richtnér et al 2017)

 

STEG 6: Skapa rutiner för innovationsmätning.
En nyckelaktivitet är att sätta realistiska mål för de åtgärder som identifierades i den föregående fasen. För att möta målen bör företagets ledning utse ”ägare” för varje åtgärd. Likaså behöver frekvens för mätning beslutas (till exempel om det bör vara månadsvis, kvartalsvis eller årligen).

“Etablerandet av rutiner och processer för att kontinuerligt säkerställa en värdeskapande innovationsmätning är av stor vikt för framgång på lång sikt”

STEG 7: Genomför de nya innovationsåtgärderna och rutiner.
När målen har upprättats bör företaget tillhandahålla information och utbildning och följa upp att innovationsmätningen sker såsom planerat. Etablerandet av rutiner och processer för att kontinuerligt säkerställa en värdeskapande innovationsmätning är av stor vikt för framgång på lång sikt.

Att lyckas med mätning av innovation

Innovationsmätning möjliggör att vi kan analysera vad vi gjort, vad utfallet blev, och sedan tänka bättre för framtiden. Innovations-mätning kan vara viktigt både för diskussion och för styrning. Det synliggör innovationsarbete som bedrivs i organisationer, kan leda till viktiga diskussioner om hur resurser bäst prioriteras och i den processen leda fram till nya sätt att arbete. Innovationsmätning kan också göra det möjligt att styra beteende, genom att sätta ficklampan på vad som är viktigt och prioriterat, till exempel ett förbättrat idéarbete.

Vår roadmap är skapad för att hjälpa enskilda chefer och företag att ta kontroll över innovationsmätning genom att förstå och tänka igenom kritiska beslut, aktiviteter och avvägningar. I förlängningen möjliggör detta förbättrad innovationsförmåga.

 Anders Richtnér

Docent. VD för Handelshögskolan Executive Education.

Forskar om mätning av innovation samt hur kunskapsöverföring sker inom och mellan organisationer  – oftast och helst i nära samarbete med industrin.

Mail: anders.richtner@hhs.se

 

Anna Brattström
Arbetar på Lunds Universitet.

Forskar om samarbeten och innovation, inom och mellan företag.

Mail: anna.brattstrom@fek.lu.se Tel: +46 733 86 79 49

 

Johan Frishammar
Professor på ämnet Entreprenörskap & Innovation vid Luleå tekniska universitet.

Forskar om bland annat innovations- mätning, tjänstefiering och affärsmodell- innovation.

Mail: johan.frishammar@ltu.se

 

Jennie Björk
Docent vid KTH.

Primära forskningsområden är idé- skapande och idéutveckling, kunskaps- skapande och sociala kopplingar i nätverks betydelse för innovation.

Mail: jennie.bjork@md.kth.se

 

Mats Magnusson
Professor i produktinnovationsteknik på KTH och permanent gästprofessor på Luiss School of Business and Management i Rom

Hans forskning fokuserar huvudsakligen  på innovationsledning i etablerade organisationer och då i synnerhet på  frågor rörande strategi, organisering, kreativitet och lärande.

Mail: matsmag@kth.se


Enter a keyword and press Enter