Annika Rickne


Professor


Annika Rickne är adjungerad professor inom området industriell organisation med inriktning mot innovation, entreprenörskap och industriell dynamik.

Rickne har publicerat välciterade studier i tidskrifter som Research PolicyIndustry and InnovationScience and Public Policy och Small Business Economics, och har samredigerat flera böcker. Hon analyserar frågor om entreprenörskap och innovation på olika nivåer – inom teknikbaserade organisationer, på sektorsnivå och inom innovationssystem – och drar slutsatser för strategi och för policy. Hennes forskningsintresse relaterar till ekonomisk tillväxt initierad av ny vetenskaplig eller teknisk kunskap vilken skapar möjligheter att omforma existerande kunskapsområden och branscher, eller ger upphov till utveckling av nya. Detta kan till exempel handla om frågeställningar kring policy, företagsstrategi, universitetens förändrade roll, kommersialisering av ny kunskap inom nya företag eller genom diversifiering och tillväxt av etablerade företag, eller om vikten av globaliseringen kontra regionala arenor. Hennes forskningsansats spänner från fallstudier av forskarens motiv, till enkätundersökningar av företagsstrategier och bibliometriska studier.

Annika Rickne disputerade inom technology management vid Chalmers Tekniska Högskola 2000, och blev docent vid Lunds universitet 2005. Hon har haft befattningar på Chalmers Tekniska Högskola (Teknikens ekonomi och organisation), vid Lunds universitet (CIRCLE), vid DahménInstitutet. Hon blev utnämnd till professor inom innovation och entreprenörskap vid Göteborgs Universitet (Institutet för innovation och entreprenörskap) 2010 och har därefter varit även varit anställd vid Kungliga Tekniska Högskolan.

Fyll i ett sökord och tryck på Enter