Fredrik Tell


Professor


My research and teaching centres around the implications of innovation and knowledge integration for firm strategies, competitiveness and organization. Much of my research has focused on the evolution of the Electrical Engineering industry, but I am also involved in research projects in the Aerospace, Automotive and Telecommunication industries. Currently I serve as a co-editor of the scientific journal Industrial and Corporate Change.

Biografi

I det industriella och post-industriella samhället är avancerad teknisk kunskap en viktig faktor för att förstå såväl ekonomiskt välstånd och tillväxt som kritiska utmaningar vad gäller organisationers och samhällens förmåga till anpassning, robusthet och förnyelse. Tilltagande komplexitet ställer krav på organisationslösningar som bereder individer och grupper möjlighet till djup förkovran i specifika discipliner samtidigt som de medger ömsesidig anpassning och koordination mellan olika specialiteter. Detta är inte trivialt då förmågan att utveckla fördjupad kunskap stärks av förtätning med avseende på t ex kunskapsdomän, sociala bindningar, geografisk lokalisering och tidsmässig förläggning, samtidigt som denna förtätning skapar gränser som behöver överbryggas för såväl effektiv problemlösning som omvälvande innovation.

Förhållandet mellan specialisering och integration är en klassisk problematik i studier av samhällelig organisation. Tillsammans med kollegor har jag angripit denna frågeställning utifrån ett kunskapsperspektiv på organisationer. Det huvudsakliga intresset har riktats mot strategi, organisation och styrning: 1) Genom såväl historiska som realtidsstudier av företag som utvecklar komplexa produkter och system har jag utvecklat begrepp och teorier kring organisatorisk kunskap och förmågor som bidrar till att förklara enskilda företags konkurrenskraft i förhållande till sina konkurrenter 2) Jämförande ingående fallstudier av enskilda komplexa utvecklingsprojekt visar på olika mekanismer som används för att integrera individers specialiserade kunskap i tvärdisciplinära och temporära grupper. 3) Allt mer distribuerad kunskapsproduktion ger upphov till nya organisationslösningar. Två exempel är projektbaserade organisationer och öppna innovationsprocesser. Utifrån såväl studier av enskilda företag och bredare enkäter hag har medverkat till att utveckla ny teori kring såväl projektbaserade företagsformer som hur företag söker efter ny kunskap genom t ex samarbete med leverantörer eller s k crowdsourcing där företag via en mellanhand och informationsteknologi sänder ut en förfrågan om lösning på ett tekniskt problem till en stor mängd individer och organisationer.

För exempel på min forskning inom dessa områden, se nedanstående urval av publikationer. Min installationsföreläsning 2015 sammanfattar några forskningsresultat med avseende på kunsksapsintegration och innovation. Tryck här för att se föreläsningen (20 minuter).

Jag är sedan 1 september 2015 professor i företagsekonomi vid Uppsala universitet. Tidigare var jag verksam som professor i företagsekonomi vid Linköpings universitet, där jag också genomförde min grund- och forskarutbildning (ek. dr. 2000). Vid Linköpings universitet fungerade jag som forskningsledare vid avdelningen för företagsekonomi under perioden 2011-2015. Under 2007-2015 ledde jag tillsammans med professor Christian Berggren det av Riksbankens Jubileumsfond finansierade KITE-programmet (se www.liu.se/kite) med fokus på kunspasintegration och innovation i en internationaliserad ekonomi. Programmet avslutades under 2015 och dess medlemmar hade då publicerat över 100 artiklar i vetenskapliga tidskrifter med peer-review och ett tiotal böcker. Jag har medverkat till bildandet och ledningen av ytterligare fyra andra forskargrupper: DRIM (Developing Research and Innovation in Multinationals: The case of Sweden and Brazil, med professor Roberto Sbragia, Universidade de São Paulo, Brasilien); EPOK (Enterprising by Projects and Organizational Knowledge, med professor Lars Lindkvist, Linköpings universitet och professor Jonas Söderlund, BI Norwegian Business School); MEKA (Managing External Knowledge Acquisition, med biträdande professor Nicolette Lakemond, Linköpings universitet); Patent History Research Group (med professor Mats Larsson, Uppsala universitet).

Under mina år i akademin har jag hittills haft förmånen att vara gästforskare (i kronologisk ordning) vid IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis) i Wien, Österrike, SCANCOR (Scandinavian Consortium for Organizational Research) vid Stanford University, USA; SPRU (Science and Technology Policy Research) vid University of Sussex, UK; Department of Economic History vid London School of Economics and Political Science, UK; Australian School of Business vid University of New South Wales, Sydney, Australien.

Fyll i ett sökord och tryck på Enter