Gratis Prenumeration


Management of innovation and technology är gratis och utkommer fyra gånger per år. Här kan du registrera dig för att direkt ta del av det senaste numret!
    GDPR - Prenumerationsuppgifterna används endast för utskick av denna tidskrift, Management of Innovation and Technology. Vid avslut av prenumeration kommer samtliga uppgifter tas bort.

    Adresser har samlats in genom att prenumeranter startat prenumerationen själva. Utöver detta har Stiftelsen IMIT vid tillfälle köpt adresser via Bisnode till personer i ledande befattning som bedömts ha nytta av forskningsresultaten. Kontaktuppgifter behandlas enligt den rättsliga grunden (intresseavvägning, artikel 6 f) enligt rekommendation från jurister på Datainspektionen. Adresser uppdateras löpande och används endast till Stiftelsens tidningsutskick fyra gånger per år.

    Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att höra av dig till Stiftelsen IMIT via info@imit.se alt 031-772 12 20.

    För mer information om GDPR hänvisar vi till Datainspektionen

    Tidigare nummer    2024

    NUMMER 1, JUNI 2024
    Hämta PDF

    2023

    Nummer 1, mars 2023
    Hämta PDF
    NUMMER 2, JUNI 2023
    Hämta PDF
    NUMMER 3, OKTOBER 2023
    Hämta PDF
    Nummer 4, December 2023
    Hämta PDF

    2020

    Nummer 1, mars 2020
    Hämta PDF

    2018

    2017

    Nummer 3, Oktober 2017
    Hämta PDF

    2016

    Nummer 1, Mars 2016
    Hämta PDF
    Nummer 3, Oktober 2016
    Hämta PDF

    2015

    2014

    2013

    2012

    Nummer 1, Februari 2012
    • Att leda innovatörer – fyra metaforer för ledarskapsbeteende i innovativa miljöer

     Av: Martin Blom
    • Design och innovation – ett möte med många möjligheter

     Av: Marcus Jahnke, Ulla Johansson
    • Världsledande – med dynamiska förmågor

     Av: Jan Löwstedt, Svante Schriber
    • Utveckling av innovations förmåga – på Volvo Personvagnar

    • Kreativitet och patentering i storföretag – om de innovativa individernas betydelse

     Av: Hans Andersson, Christian Berggren
    Hämta PDF
    Nummer 2, Maj 2012
    • Teknikkonsultbolagens utmaningar – organisering av innovativ verksamhet, kunnande och ingenjörskonst

     Av: Jonas Söderlund, Mikael N. Hjorth
    • Ingenjörer i gränslandet – ingenjörskunnande, kompetenta teknikkonsulter och liminalitetskompetens

     Av: Jonas Söderlund, Elisabeth Borg
    • Anställda användare – förbättrar innovationsförmågan i medicintekniska företag

     Av: Carl Wadell
    • Få de nya idéerna att komma till dig – så attraherar företag innovativa produkter, koncept och teknologier

     Av: Claes Bohman
    Hämta PDF
    Nummer 3, Oktober 2012
    • Sustaining motivation - among collaborators inside and outside the firm

     Av: Stefan Haefliger
    • Patientprocessorienterad vård - vård utifrån patientens behov

     Av: Fredrik Nilsson i samarbete med Utvecklingscentrum, Region Skåne
    • Att utvärdera och välja idéer och projekt - hur lär man sig att fatta rätt beslut på rätt sätt?

     Av: Ernesto Gutiérrez
    Hämta PDF
    Nummer 4, November 2012
    • Internationaliseringsprocesser i små och medelstora företag

     Av: Roger Schweizer
    • Få gaseller har uthållig tillväxt – ovanligt att snabbväxande små företag behåller sin höga tillväxttakt

     Av: Åsa Lindholm Dahlstrand, Jonas Gabrielsson, Diamanto Politis
    • PIEp Innovationspiloter – ökad innovationsförmåga genom analys och kreativitet

     Av: Sofia Ritzén, Maria Udén
    • Innovation cocktails – blending technology, meaning and vision to create value

     Av: Åsa Öberg, Roberto Verganti
    Hämta PDF

    2011

    Nummer 1, Mars 2011
    • Idéskapande nätverk – en kollektiv innovationspotential

    • Effekterna av akademisk FoU – hur kan de identifieras och förklaras?

     Av: Eugenia Perez Vico
    • Effekterna av framtidens finanskriser – hur skall de hanteras?

     Av:
    • Kunskapsföretag i förvandling – från ett individualistiskt professionellt till ett kollektivistiskt socialt kompetensperspektiv

     Av: Max Rapp Ricciardi
    Hämta PDF
    Nummer 2, Maj 2011
    • Visualisera mera! – förbättra teamets kommunikation genom att planera visuellt

     Av: Ludvig Alfredson
    • Behovet av legitimitet – för att skörda frukterna av goda idéer

     Av: Magnus Johansson
    • Förtroende och kreativitet – i produktutveckling

     Av: Anders Richtnér, Hans Löfsten, Anna Brattström
    • Towards a comprehensive policy

     Av: Erik Bohlin, Orada Teppayayon
    Hämta PDF
    Nummer 3, Oktober 2011
    • Innovations- och IP-strategier - förändringar på företags- och nationsnivå

    • Process innovation for in-house use - how much are we missing?

     Av: Marcel Bogers
    • Leverantörssamverkan för innovation i processindustrin - problem, möjligheter och rekommendationer

     Av: Johan Frishammar, David Rönnberg Sjödin, Per Erik Eriksson
    • Nya institutionella logiker - inom läkemedelsutveckling

     Av: Alexander Styhre, Mats Sundgren
    Hämta PDF
    Nummer 4, November 2011
    • Lean i praktiken – hur får man visuell planering att fungera i utvecklingsteam?

     Av: Björn Söderberg
    • Konceptbeslut i produktutveckling – varför är det så svårt och vad kan man göra åt det?

    • Leverantörsföretag – så kan de bli innovationspartners

    • Ledare som stimulerar innovativa resultat

     Av: Leif Denti
    • Innovation, ICT och Internationalisering – nationell ämneskonferens i industriell ekonomi 2011

     Av:
    Hämta PDF

    2010

    Nummer 1, Februari 2010
    • Strategic entrepreneurship – Combining strategic management and entrepreneurship for innovation

     Av: Astrid Heidemann Lassen
    • Hur driver man en lyckad IT-understödd organisationsförändring? – Lärdomar från Ericsson

     Av: Einar Iveroth
    • MIT-IMIT-MRTC seminarium om Nya former för samverkan kring programvaruutveckling

     Av: Birger Rapp, Anders Nilsson, Esbjörn Segelod
    • Produktionsstrategi – En viktig förutsättning för utveckling av effektiv produktion

    Hämta PDF
    Nummer 2, Maj 2010
    • Utmaningen i lean service

    • Hur lyckas man med ”the fuzzy front-end of innovation”?

     Av: Johan Frishammar, Henrik Florén
    • Utveckling, implementering och spridning av innovationer i byggsektorn

     Av: Kristian Widén
    • 1:a Nationella konferensen i Industriell ekonomi

     Av: Matti Kaulio
    Hämta PDF
    Nummer 3, Oktober 2010
    • När ny teknik möter gamla affärsmodeller

     Av: Christian Sandström
    • Hur viktig är ledaren för kreativiteten i en forskargrupp?

     Av: Lisa Olsson
    • MINT – Mätinspiration i innovativa team

     Av: Sofia Ritzén
    • Styrning av innovation för mer hållbara transporter

     Av: Karl Hillman, Thomas Magnusson
    Hämta PDF
    Nummer 4, November 2010
    • Emotionell stabilitet – en förutsättning för kollektiv kunskapshantering

     Av: Max Rapp Ricciardi
    • Personalens sociala nätverk påverkar effektivitet och hälsa

     Av: Jens Hemphälä
    • Getting Innovation Done: Moving Beyond the Great Idea

     Av: Andreas Larsson, Tamara Carleton, William Cockayne, Susanna Bill
    • Nyttiggörande och Globalisering – Nationell ämneskonferens i industriell ekonomi

     Av:
    Hämta PDF

    2009

    Nummer 1, Februari 2009
    • Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

     Av: Christina Keller, Stefan Hrastinski, Eva Lövstål
    • Att möjliggöra kunskaps- kommunikation mellan företag – ett sätt att skapa konkurrenskraft i globala industrier

    • Fusioner, förvärv och konkurser som dynamikskapande krafter

     Av: Peter Dahlin
    • Creating cars and maintaining norms – combining flexibility and control

     Av: Xianghong Hao
    Hämta PDF
    Nummer 2, Maj 2009
    • Inkubatorer och inkubering – mer än rekrytering

     Av: Lise Aaboen
    • Ledning av innovationsprojekt

     Av: Anders Richtnér, Birgitta Södergren
    • Köpa eller tillverka – ett tvärfunktionellt beslut

     Av: Anna Moses
    • IMITs 30-års- jubileum!

    Hämta PDF
    Nummer 3, Oktober 2009
    • Bakåt i värdekedjan?

    • Går det att spåra entreprenörers kunskapsmässiga avtryck i samhället

     Av: Karl Palmås
    • Varför förväntade IT-effekter ofta uteblir – orga nisationer bör omdefiniera ITbegreppet och anpassa sina strategier till rådande digitaliseringsgrad

     Av: Pontus Fryk
    • Industriella angreppssätt i planerad sjukvård – eliminering av en remisskö utan att tillföra resurser

     Av: Torbjörn Jacobsson
    Hämta PDF
    Nummer 4, November 2009
    • Innovativa förpackningar för ett hållbart samhälle – nya paradigm inom produktutveckling

    • Att göra pengar av forskning?

    • The Challenge(s) of Collaborative Improvement

     Av: Rick Middel
    • Akademi och praktik möts i en kollaborativ ansats för att utveckla metoder för systematisk affärsutveckling

     Av: Fredrik Borg
    Hämta PDF

    2008

    Nummer 1, Februari 2008
    • Kommersialisering av nya energiteknologier

     Av: Stian Nygaard
    • Kommande seminarier

     Av:
    • Valet och införandet av ett affärssystem: en komplex interaktion mellan aktörsgrupper och IT

     Av: Gunilla Myreteg
    • Medicine, Technology and Economics. Open innovation management in converging fields

    Hämta PDF
    Nummer 2, Maj 2008
    • IMIT intervjuar föreståndaren för CBI Sofia Börjesson

     Av:
    • Införande av tjänste- orienterad arkitektur

     Av: Annika Granebring
    • Om kommunikation och lärande på Internet

     Av: Stefan Hrastinki
    • Nya affärsmodeller inom Hälso-bioteknik

    Hämta PDF
    Nummer 3, Augusti 2008
    • Lean-företag och standardiserat arbete

     Av: Anders Kinnander, Peter Almström
    • Hur konkurrerar svenska universitet och högskolor internationellt?

     Av: Maureen McKelvey, Enrico Deiaco
    • Industrin och forskarvärlden möttes under en seminariedag kring strategisk mjukvaruutveckling

     Av: Eva Lövstål
    • Ett SKARPt projekt!

    • Användningen av ekonomistyrsystem i innovativa företag – en balansgång mellan motstridiga element

     Av: Eva Lövstål
    Hämta PDF
    Nummer 4, November 2008
    • IMIT seminarium

     Av:
    • En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade i en förnyelse av branschen – en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

     Av: Magnus Eriksson
    • Seminarium om grön innovation ur ett managementperspektiv

     Av:
    • Utmaningar för den europeiska förvarsindustrin

     Av:
    • Making supply meet demand: challenges and opportunities

     Av: Giulio Zotteri
    • Product Innovation Engineering program – en nationell och långsiktig satsning för ökad innovationsförmåga

     Av: Sofia Ritzén
    Hämta PDF

    2007

    Nummer 1, Mars 2007
    • Patent och innovationer för tillväxt och välfärd

    • Bli mer konkurrenskraftig – satsa på miljö

     Av: Mats Williander
    • Den ”Nya Ekonomins” påverkan på de nya företagen inom IT-industrin

     Av: Magnus Eriksson
    • Att bibehålla en långsiktig modulariseringsstrategi

    Hämta PDF
    Nummer 2, Juli 2007
    • IT som problem eller möjlighet

     Av: Jens Hultman
    • Utveckla förmågan till HRM för långsiktigt hållbar projektverksamhet

     Av: Karin Bredin
    • Stärk innovationsförmågan – lägg tid på att skapa kunskap och idéer

    • Rebyråkratisering – ett hot mot kreativitet och innovation?

    Hämta PDF
    Nummer 3, Oktober 2007
    Hämta PDF
    Nummer 4, December 2007
    • Påverkan av ITinnovationer och digitaliseringen av informationsflöden på den svenska grafiska industrin

     Av: Mathias Cöster
    • IMIT finner ny samarbetspartner!

     Av:
    • Acceptans av virtuella lärplattformar i akademiska organisationer avgörs av organisationskulturen

     Av: Christina Keller
    • Varför växer inte bioteknikföretagen?

     Av: Johan Brink
    Hämta PDF

    2006

    Nummer 1, Augusti 2006
    • Referat från årssammanträdet

     Av: Bertil Nilsson
    • IMITs stipendiater 2005

     Av:
    • YCC ingen "kvinnobil"

    • Att styra sin portfölj av projekt

     Av: Ola Dawidson
    • Långsiktiga processer för effektiv acceleration i inkubatorer

     Av: Lise Aaboen
    Hämta PDF

    2005

    Nummer 1, Mars 2005
    • Förändringsprocessen viktig för lyckad outsourcing av tjänster

     Av: Fredrik Nordin
    • På jakt efter en hållbarare organisation

     Av: Monica Bjerlöv, Kristina Palm
    • Från anställningstrygghet till anställningsrisk

     Av:
    • Bjud upp till innovation

     Av: Cassandra Marshall
    Hämta PDF
    Number 2, Juli 2005
    • Fragmentiserat ledningsarbete hindrar reflektion och lärande

     Av: Henrik Florén
    • Att lära från medlemmar – Verktyg för tjänsteutveckling och strategisk förändring i fackliga organisationer

     Av: Hans Björkman
    • Mot effektivare inköp av managementkonsulter?

     Av: Andreas Werr, Frida Pemer
    • Framgång för innovationsallianser – en fråga om management!

     Av: Håkan Linnarsson
    Hämta PDF
    Nummer 3, november 2005
    • Intervju med IMIT:s fjärde föreståndare

     Av:
    • Evolutionary processes and complex transformation

    • Projektkompetens för konkurrenskraft

    • Perspektiv på HRM: Organisering för framgångsrik projektverksamhet

     Av: Karin Bredin
    • Att sälja konsulttjänster med "kroppsspråk"

     Av: Annika Schilling
    Hämta PDF

    2004

    Nummer 3, Oktober 2004
    • Deltagarna styr forskningsseminarier

    • Inkubatorers effektivitet -- vinnkubatorer

    • Kundorientering på riktigt

     Av: Fredrik Dahlsten
    • Läkemedelsforskning kräver organisatorisk kreativitet

     Av: Mats Sundgren
    • Vad talar projektledare inte om

     Av: Jan Wickenberg
    Hämta PDF
    Nummer 4, December 2004
    • Årets IMIT-stipendiater

     Av:
    • Långsiktig innovationsförmåga -- en balansakt

    • University of California storsatsar för att stärka industriell utveckling

    • Chefsarbete -- professionellt arbete eller ett kall?

     Av: Jon Mikaelsson
    • Nya forskningscentra kring innovation och tillväxt

     Av:
    Hämta PDF
    • IMIT Stipendiat

     Congratulations to Rebecka Ångström for being awarded the 2024 IMIT Stipendiat…

     LÄS MER

    • MGMT - Nr 1, juni 2024

     MANAGEMENT OF INNOVATION AND TECHNOLOGY

     Läs det senaste numret av vår tidskrift.

     LÄS MER

    Fyll i ett sökord och tryck på Enter