Gratis Prenumeration


Management of innovation and technology är gratis och utkommer fyra gånger per år. Här kan du registrera dig för att direkt ta del av det senaste numret!
GDPR - Prenumerationsuppgifterna används endast för utskick av denna tidskrift, Management of Innovation and Technology. Vid avslut av prenumeration kommer samtliga uppgifter tas bort.

Adresser har samlats in genom att prenumeranter startat prenumerationen själva. Utöver detta har Stiftelsen IMIT vid tillfälle köpt adresser via Bisnode till personer i ledande befattning som bedömts ha nytta av forskningsresultaten. Kontaktuppgifter behandlas enligt den rättsliga grunden (intresseavvägning, artikel 6 f) enligt rekommendation från jurister på Datainspektionen. Adresser uppdateras löpande och används endast till Stiftelsens tidningsutskick fyra gånger per år.

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att höra av dig till Stiftelsen IMIT via info@imit.se alt 031-772 12 20.

För mer information om GDPR hänvisar vi till Datainspektionen

Tidigare nummer2020

Nummer 1, mars 2020
Hämta PDF

2018

2017

Nummer 3, Oktober 2017
Hämta PDF

2016

Nummer 1, Mars 2016
Hämta PDF
Nummer 3, Oktober 2016
Hämta PDF

2015

2014

2013

2012

Nummer 1, Februari 2012
 • Att leda innovatörer – fyra metaforer för ledarskapsbeteende i innovativa miljöer

  Av: Martin Blom
 • Design och innovation – ett möte med många möjligheter

  Av: Marcus Jahnke, Ulla Johansson
 • Världsledande – med dynamiska förmågor

  Av: Jan Löwstedt, Svante Schriber
 • Utveckling av innovations förmåga – på Volvo Personvagnar

 • Kreativitet och patentering i storföretag – om de innovativa individernas betydelse

  Av: Hans Andersson, Christian Berggren
Hämta PDF
Nummer 2, Maj 2012
 • Teknikkonsultbolagens utmaningar – organisering av innovativ verksamhet, kunnande och ingenjörskonst

  Av: Jonas Söderlund, Mikael N. Hjorth
 • Ingenjörer i gränslandet – ingenjörskunnande, kompetenta teknikkonsulter och liminalitetskompetens

  Av: Jonas Söderlund, Elisabeth Borg
 • Anställda användare – förbättrar innovationsförmågan i medicintekniska företag

  Av: Carl Wadell
 • Få de nya idéerna att komma till dig – så attraherar företag innovativa produkter, koncept och teknologier

  Av: Claes Bohman
Hämta PDF
Nummer 3, Oktober 2012
 • Sustaining motivation - among collaborators inside and outside the firm

  Av: Stefan Haefliger
 • Patientprocessorienterad vård - vård utifrån patientens behov

  Av: Fredrik Nilsson i samarbete med Utvecklingscentrum, Region Skåne
 • Att utvärdera och välja idéer och projekt - hur lär man sig att fatta rätt beslut på rätt sätt?

  Av: Ernesto Gutiérrez
Hämta PDF
Nummer 4, November 2012
 • Internationaliseringsprocesser i små och medelstora företag

  Av: Roger Schweizer
 • Få gaseller har uthållig tillväxt – ovanligt att snabbväxande små företag behåller sin höga tillväxttakt

  Av: Åsa Lindholm Dahlstrand, Jonas Gabrielsson, Diamanto Politis
 • PIEp Innovationspiloter – ökad innovationsförmåga genom analys och kreativitet

  Av: Sofia Ritzén, Maria Udén
 • Innovation cocktails – blending technology, meaning and vision to create value

  Av: Åsa Öberg, Roberto Verganti
Hämta PDF

2011

Nummer 1, Mars 2011
 • Idéskapande nätverk – en kollektiv innovationspotential

 • Effekterna av akademisk FoU – hur kan de identifieras och förklaras?

  Av: Eugenia Perez Vico
 • Effekterna av framtidens finanskriser – hur skall de hanteras?

  Av:
 • Kunskapsföretag i förvandling – från ett individualistiskt professionellt till ett kollektivistiskt socialt kompetensperspektiv

  Av: Max Rapp Ricciardi
Hämta PDF
Nummer 2, Maj 2011
 • Visualisera mera! – förbättra teamets kommunikation genom att planera visuellt

  Av: Ludvig Alfredson
 • Behovet av legitimitet – för att skörda frukterna av goda idéer

  Av: Magnus Johansson
 • Förtroende och kreativitet – i produktutveckling

  Av: Anders Richtnér, Hans Löfsten, Anna Brattström
 • Towards a comprehensive policy

  Av: Erik Bohlin, Orada Teppayayon
Hämta PDF
Nummer 3, Oktober 2011
 • Innovations- och IP-strategier - förändringar på företags- och nationsnivå

 • Process innovation for in-house use - how much are we missing?

  Av: Marcel Bogers
 • Leverantörssamverkan för innovation i processindustrin - problem, möjligheter och rekommendationer

  Av: Johan Frishammar, David Rönnberg Sjödin, Per Erik Eriksson
 • Nya institutionella logiker - inom läkemedelsutveckling

  Av: Alexander Styhre, Mats Sundgren
Hämta PDF
Nummer 4, November 2011
 • Lean i praktiken – hur får man visuell planering att fungera i utvecklingsteam?

  Av: Björn Söderberg
 • Konceptbeslut i produktutveckling – varför är det så svårt och vad kan man göra åt det?

 • Leverantörsföretag – så kan de bli innovationspartners

 • Ledare som stimulerar innovativa resultat

  Av: Leif Denti
 • Innovation, ICT och Internationalisering – nationell ämneskonferens i industriell ekonomi 2011

  Av:
Hämta PDF

2010

Nummer 1, Februari 2010
 • Strategic entrepreneurship – Combining strategic management and entrepreneurship for innovation

  Av: Astrid Heidemann Lassen
 • Hur driver man en lyckad IT-understödd organisationsförändring? – Lärdomar från Ericsson

  Av: Einar Iveroth
 • MIT-IMIT-MRTC seminarium om Nya former för samverkan kring programvaruutveckling

  Av: Birger Rapp, Anders Nilsson, Esbjörn Segelod
 • Produktionsstrategi – En viktig förutsättning för utveckling av effektiv produktion

Hämta PDF
Nummer 2, Maj 2010
 • Utmaningen i lean service

 • Hur lyckas man med ”the fuzzy front-end of innovation”?

  Av: Johan Frishammar, Henrik Florén
 • Utveckling, implementering och spridning av innovationer i byggsektorn

  Av: Kristian Widén
 • 1:a Nationella konferensen i Industriell ekonomi

  Av: Matti Kaulio
Hämta PDF
Nummer 3, Oktober 2010
 • När ny teknik möter gamla affärsmodeller

  Av: Christian Sandström
 • Hur viktig är ledaren för kreativiteten i en forskargrupp?

  Av: Lisa Olsson
 • MINT – Mätinspiration i innovativa team

  Av: Sofia Ritzén
 • Styrning av innovation för mer hållbara transporter

  Av: Karl Hillman, Thomas Magnusson
Hämta PDF
Nummer 4, November 2010
 • Emotionell stabilitet – en förutsättning för kollektiv kunskapshantering

  Av: Max Rapp Ricciardi
 • Personalens sociala nätverk påverkar effektivitet och hälsa

  Av: Jens Hemphälä
 • Getting Innovation Done: Moving Beyond the Great Idea

  Av: Andreas Larsson, Tamara Carleton, William Cockayne, Susanna Bill
 • Nyttiggörande och Globalisering – Nationell ämneskonferens i industriell ekonomi

  Av:
Hämta PDF

2009

Nummer 1, Februari 2009
 • Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

  Av: Christina Keller, Stefan Hrastinski, Eva Lövstål
 • Att möjliggöra kunskaps- kommunikation mellan företag – ett sätt att skapa konkurrenskraft i globala industrier

 • Fusioner, förvärv och konkurser som dynamikskapande krafter

  Av: Peter Dahlin
 • Creating cars and maintaining norms – combining flexibility and control

  Av: Xianghong Hao
Hämta PDF
Nummer 2, Maj 2009
 • Inkubatorer och inkubering – mer än rekrytering

  Av: Lise Aaboen
 • Ledning av innovationsprojekt

  Av: Anders Richtnér, Birgitta Södergren
 • Köpa eller tillverka – ett tvärfunktionellt beslut

  Av: Anna Moses
 • IMITs 30-års- jubileum!

Hämta PDF
Nummer 3, Oktober 2009
 • Bakåt i värdekedjan?

 • Går det att spåra entreprenörers kunskapsmässiga avtryck i samhället

  Av: Karl Palmås
 • Varför förväntade IT-effekter ofta uteblir – orga nisationer bör omdefiniera ITbegreppet och anpassa sina strategier till rådande digitaliseringsgrad

  Av: Pontus Fryk
 • Industriella angreppssätt i planerad sjukvård – eliminering av en remisskö utan att tillföra resurser

  Av: Torbjörn Jacobsson
Hämta PDF
Nummer 4, November 2009
 • Innovativa förpackningar för ett hållbart samhälle – nya paradigm inom produktutveckling

 • Att göra pengar av forskning?

 • The Challenge(s) of Collaborative Improvement

  Av: Rick Middel
 • Akademi och praktik möts i en kollaborativ ansats för att utveckla metoder för systematisk affärsutveckling

  Av: Fredrik Borg
Hämta PDF

2008

Nummer 1, Februari 2008
 • Kommersialisering av nya energiteknologier

  Av: Stian Nygaard
 • Kommande seminarier

  Av:
 • Valet och införandet av ett affärssystem: en komplex interaktion mellan aktörsgrupper och IT

  Av: Gunilla Myreteg
 • Medicine, Technology and Economics. Open innovation management in converging fields

Hämta PDF
Nummer 2, Maj 2008
 • IMIT intervjuar föreståndaren för CBI Sofia Börjesson

  Av:
 • Införande av tjänste- orienterad arkitektur

  Av: Annika Granebring
 • Om kommunikation och lärande på Internet

  Av: Stefan Hrastinki
 • Nya affärsmodeller inom Hälso-bioteknik

Hämta PDF
Nummer 3, Augusti 2008
 • Lean-företag och standardiserat arbete

  Av: Anders Kinnander, Peter Almström
 • Hur konkurrerar svenska universitet och högskolor internationellt?

  Av: Maureen McKelvey, Enrico Deiaco
 • Industrin och forskarvärlden möttes under en seminariedag kring strategisk mjukvaruutveckling

  Av: Eva Lövstål
 • Ett SKARPt projekt!

 • Användningen av ekonomistyrsystem i innovativa företag – en balansgång mellan motstridiga element

  Av: Eva Lövstål
Hämta PDF
Nummer 4, November 2008
 • IMIT seminarium

  Av:
 • En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade i en förnyelse av branschen – en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

  Av: Magnus Eriksson
 • Seminarium om grön innovation ur ett managementperspektiv

  Av:
 • Utmaningar för den europeiska förvarsindustrin

  Av:
 • Making supply meet demand: challenges and opportunities

  Av: Giulio Zotteri
 • Product Innovation Engineering program – en nationell och långsiktig satsning för ökad innovationsförmåga

  Av: Sofia Ritzén
Hämta PDF

2007

Nummer 1, Mars 2007
 • Patent och innovationer för tillväxt och välfärd

 • Bli mer konkurrenskraftig – satsa på miljö

  Av: Mats Williander
 • Den ”Nya Ekonomins” påverkan på de nya företagen inom IT-industrin

  Av: Magnus Eriksson
 • Att bibehålla en långsiktig modulariseringsstrategi

Hämta PDF
Nummer 2, Juli 2007
 • IT som problem eller möjlighet

  Av: Jens Hultman
 • Utveckla förmågan till HRM för långsiktigt hållbar projektverksamhet

  Av: Karin Bredin
 • Stärk innovationsförmågan – lägg tid på att skapa kunskap och idéer

 • Rebyråkratisering – ett hot mot kreativitet och innovation?

Hämta PDF
Nummer 3, Oktober 2007
Hämta PDF
Nummer 4, December 2007
 • Påverkan av ITinnovationer och digitaliseringen av informationsflöden på den svenska grafiska industrin

  Av: Mathias Cöster
 • IMIT finner ny samarbetspartner!

  Av:
 • Acceptans av virtuella lärplattformar i akademiska organisationer avgörs av organisationskulturen

  Av: Christina Keller
 • Varför växer inte bioteknikföretagen?

  Av: Johan Brink
Hämta PDF

2006

Nummer 1, Augusti 2006
 • Referat från årssammanträdet

  Av: Bertil Nilsson
 • IMITs stipendiater 2005

  Av:
 • YCC ingen "kvinnobil"

 • Att styra sin portfölj av projekt

  Av: Ola Dawidson
 • Långsiktiga processer för effektiv acceleration i inkubatorer

  Av: Lise Aaboen
Hämta PDF

2005

Nummer 1, Mars 2005
 • Förändringsprocessen viktig för lyckad outsourcing av tjänster

  Av: Fredrik Nordin
 • På jakt efter en hållbarare organisation

  Av: Monica Bjerlöv, Kristina Palm
 • Från anställningstrygghet till anställningsrisk

  Av:
 • Bjud upp till innovation

  Av: Cassandra Marshall
Hämta PDF
Number 2, Juli 2005
 • Fragmentiserat ledningsarbete hindrar reflektion och lärande

  Av: Henrik Florén
 • Att lära från medlemmar – Verktyg för tjänsteutveckling och strategisk förändring i fackliga organisationer

  Av: Hans Björkman
 • Mot effektivare inköp av managementkonsulter?

  Av: Andreas Werr, Frida Pemer
 • Framgång för innovationsallianser – en fråga om management!

  Av: Håkan Linnarsson
Hämta PDF
Nummer 3, november 2005
 • Intervju med IMIT:s fjärde föreståndare

  Av:
 • Evolutionary processes and complex transformation

 • Projektkompetens för konkurrenskraft

 • Perspektiv på HRM: Organisering för framgångsrik projektverksamhet

  Av: Karin Bredin
 • Att sälja konsulttjänster med "kroppsspråk"

  Av: Annika Schilling
Hämta PDF

2004

Nummer 3, Oktober 2004
 • Deltagarna styr forskningsseminarier

 • Inkubatorers effektivitet -- vinnkubatorer

 • Kundorientering på riktigt

  Av: Fredrik Dahlsten
 • Läkemedelsforskning kräver organisatorisk kreativitet

  Av: Mats Sundgren
 • Vad talar projektledare inte om

  Av: Jan Wickenberg
Hämta PDF
Nummer 4, December 2004
 • Årets IMIT-stipendiater

  Av:
 • Långsiktig innovationsförmåga -- en balansakt

 • University of California storsatsar för att stärka industriell utveckling

 • Chefsarbete -- professionellt arbete eller ett kall?

  Av: Jon Mikaelsson
 • Nya forskningscentra kring innovation och tillväxt

  Av:
Hämta PDF
 • MGMT - Nr. 2, juni 2020

  MANAGEMENT OF INNOVATION AND TECHNOLOGY

  Läs det senaste numret av vår tidskrift.

  LÄS MER

 • NY FELLOW

  LINUS DAHLANDER

  Linus Dahlander is a professor with tenure at ESMT Berlin. He is also….

  LÄS MER

Fyll i ett sökord och tryck på Enter