Free Subscription


Management of innovation and technology är gratis och utkommer fyra gånger per år. Här kan du registrera dig för att direkt ta del av det senaste numret!
GDPR - Prenumerationsuppgifterna används endast för utskick av denna tidskrift, Management of Innovation and Technology. Vid avslut av prenumeration kommer samtliga uppgifter tas bort.

Adresser har samlats in genom att prenumeranter startat prenumerationen själva. Utöver detta har Stiftelsen IMIT vid tillfälle köpt adresser via Bisnode till personer i ledande befattning som bedömts ha nytta av forskningsresultaten. Kontaktuppgifter behandlas enligt den rättsliga grunden (intresseavvägning, artikel 6 f) enligt rekommendation från jurister på Datainspektionen. Adresser uppdateras löpande och används endast till Stiftelsens tidningsutskick fyra gånger per år.

Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att höra av dig till Stiftelsen IMIT via info@imit.se alt 031-772 12 20.

For more information adout GDPR, please visit Datainspektionen

Earlier Issues2020

Number 1, mars 2020
Download PDF

2018

2017

2016

Number 1, March 2016
Download PDF
Number 3, October 2016
Download PDF

2015

2014

2013

2012

Number 1, February 2012
 • Att leda innovatörer – fyra metaforer för ledarskapsbeteende i innovativa miljöer

  By: Martin Blom
 • Design och innovation – ett möte med många möjligheter

  By: Marcus Jahnke, Ulla Johansson
 • Världsledande – med dynamiska förmågor

  By: Jan Löwstedt, Svante Schriber
 • Utveckling av innovations förmåga – på Volvo Personvagnar

 • Kreativitet och patentering i storföretag – om de innovativa individernas betydelse

  By: Hans Andersson, Christian Berggren
Download PDF
Number 2, May 2012
 • Teknikkonsultbolagens utmaningar – organisering av innovativ verksamhet, kunnande och ingenjörskonst

  By: Jonas Söderlund, Mikael N. Hjorth
 • Ingenjörer i gränslandet – ingenjörskunnande, kompetenta teknikkonsulter och liminalitetskompetens

  By: Jonas Söderlund, Elisabeth Borg
 • Anställda användare – förbättrar innovationsförmågan i medicintekniska företag

  By: Carl Wadell
 • Få de nya idéerna att komma till dig – så attraherar företag innovativa produkter, koncept och teknologier

  By: Claes Bohman
Download PDF
Number 3, October 2012
 • Sustaining motivation - among collaborators inside and outside the firm

  By: Stefan Haefliger
 • Patientprocessorienterad vård - vård utifrån patientens behov

  By: Fredrik Nilsson i samarbete med Utvecklingscentrum, Region Skåne
 • Att utvärdera och välja idéer och projekt - hur lär man sig att fatta rätt beslut på rätt sätt?

  By: Ernesto Gutiérrez
Download PDF
Number 4, November 2012
 • Internationaliseringsprocesser i små och medelstora företag

  By: Roger Schweizer
 • Få gaseller har uthållig tillväxt – ovanligt att snabbväxande små företag behåller sin höga tillväxttakt

  By: Åsa Lindholm Dahlstrand, Jonas Gabrielsson, Diamanto Politis
 • PIEp Innovationspiloter – ökad innovationsförmåga genom analys och kreativitet

  By: Sofia Ritzén, Maria Udén
 • Innovation cocktails – blending technology, meaning and vision to create value

  By: Åsa Öberg, Roberto Verganti
Download PDF

2011

Number 1, March 2011
 • Idéskapande nätverk – en kollektiv innovationspotential

 • Effekterna av akademisk FoU – hur kan de identifieras och förklaras?

  By: Eugenia Perez Vico
 • Effekterna av framtidens finanskriser – hur skall de hanteras?

  By:
 • Kunskapsföretag i förvandling – från ett individualistiskt professionellt till ett kollektivistiskt socialt kompetensperspektiv

  By: Max Rapp Ricciardi
Download PDF
Number 2, May 2011
 • Visualisera mera! – förbättra teamets kommunikation genom att planera visuellt

  By: Ludvig Alfredson
 • Behovet av legitimitet – för att skörda frukterna av goda idéer

  By: Magnus Johansson
 • Förtroende och kreativitet – i produktutveckling

  By: Anders Richtnér, Hans Löfsten, Anna Brattström
 • Towards a comprehensive policy

  By: Erik Bohlin, Orada Teppayayon
Download PDF
Number 3, October 2011
 • Innovations- och IP-strategier - förändringar på företags- och nationsnivå

 • Process innovation for in-house use - how much are we missing?

  By: Marcel Bogers
 • Leverantörssamverkan för innovation i processindustrin - problem, möjligheter och rekommendationer

  By: Johan Frishammar, David Rönnberg Sjödin, Per Erik Eriksson
 • Nya institutionella logiker - inom läkemedelsutveckling

  By: Alexander Styhre, Mats Sundgren
Download PDF
Number 4, November 2011
 • Lean i praktiken – hur får man visuell planering att fungera i utvecklingsteam?

  By: Björn Söderberg
 • Konceptbeslut i produktutveckling – varför är det så svårt och vad kan man göra åt det?

 • Leverantörsföretag – så kan de bli innovationspartners

 • Ledare som stimulerar innovativa resultat

  By: Leif Denti
 • Innovation, ICT och Internationalisering – nationell ämneskonferens i industriell ekonomi 2011

  By:
Download PDF

2010

Number 1, February 2010
 • Strategic entrepreneurship – Combining strategic management and entrepreneurship for innovation

  By: Astrid Heidemann Lassen
 • Hur driver man en lyckad IT-understödd organisationsförändring? – Lärdomar från Ericsson

  By: Einar Iveroth
 • MIT-IMIT-MRTC seminarium om Nya former för samverkan kring programvaruutveckling

  By: Birger Rapp, Anders Nilsson, Esbjörn Segelod
 • Produktionsstrategi – En viktig förutsättning för utveckling av effektiv produktion

Download PDF
Number 2, May 2010
 • Utmaningen i lean service

 • Hur lyckas man med ”the fuzzy front-end of innovation”?

  By: Johan Frishammar, Henrik Florén
 • Utveckling, implementering och spridning av innovationer i byggsektorn

  By: Kristian Widén
 • 1:a Nationella konferensen i Industriell ekonomi

  By: Matti Kaulio
Download PDF
Number 3, October 2010
 • När ny teknik möter gamla affärsmodeller

  By: Christian Sandström
 • Hur viktig är ledaren för kreativiteten i en forskargrupp?

  By: Lisa Olsson
 • MINT – Mätinspiration i innovativa team

  By: Sofia Ritzén
 • Styrning av innovation för mer hållbara transporter

  By: Karl Hillman, Thomas Magnusson
Download PDF
Number 4, November 2010
 • Emotionell stabilitet – en förutsättning för kollektiv kunskapshantering

  By: Max Rapp Ricciardi
 • Personalens sociala nätverk påverkar effektivitet och hälsa

  By: Jens Hemphälä
 • Getting Innovation Done: Moving Beyond the Great Idea

  By: Andreas Larsson, Tamara Carleton, William Cockayne, Susanna Bill
 • Nyttiggörande och Globalisering – Nationell ämneskonferens i industriell ekonomi

  By:
Download PDF

2009

Number 1, February 2009
 • Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

  By: Christina Keller, Stefan Hrastinski, Eva Lövstål
 • Att möjliggöra kunskaps- kommunikation mellan företag – ett sätt att skapa konkurrenskraft i globala industrier

 • Fusioner, förvärv och konkurser som dynamikskapande krafter

  By: Peter Dahlin
 • Creating cars and maintaining norms – combining flexibility and control

  By: Xianghong Hao
Download PDF
Number 2, May 2009
 • Inkubatorer och inkubering – mer än rekrytering

  By: Lise Aaboen
 • Ledning av innovationsprojekt

  By: Anders Richtnér, Birgitta Södergren
 • Köpa eller tillverka – ett tvärfunktionellt beslut

  By: Anna Moses
 • IMITs 30-års- jubileum!

Download PDF
Number 3, October 2009
 • Bakåt i värdekedjan?

 • Går det att spåra entreprenörers kunskapsmässiga avtryck i samhället

  By: Karl Palmås
 • Varför förväntade IT-effekter ofta uteblir – orga nisationer bör omdefiniera ITbegreppet och anpassa sina strategier till rådande digitaliseringsgrad

  By: Pontus Fryk
 • Industriella angreppssätt i planerad sjukvård – eliminering av en remisskö utan att tillföra resurser

  By: Torbjörn Jacobsson
Download PDF
Number 4, November 2009
 • Innovativa förpackningar för ett hållbart samhälle – nya paradigm inom produktutveckling

 • Att göra pengar av forskning?

 • The Challenge(s) of Collaborative Improvement

  By: Rick Middel
 • Akademi och praktik möts i en kollaborativ ansats för att utveckla metoder för systematisk affärsutveckling

  By: Fredrik Borg
Download PDF

2008

Number 1, February 2008
 • Kommersialisering av nya energiteknologier

  By: Stian Nygaard
 • Kommande seminarier

  By:
 • Valet och införandet av ett affärssystem: en komplex interaktion mellan aktörsgrupper och IT

  By: Gunilla Myreteg
 • Medicine, Technology and Economics. Open innovation management in converging fields

Download PDF
Number 2, May 2008
 • IMIT intervjuar föreståndaren för CBI Sofia Börjesson

  By:
 • Införande av tjänste- orienterad arkitektur

  By: Annika Granebring
 • Om kommunikation och lärande på Internet

  By: Stefan Hrastinki
 • Nya affärsmodeller inom Hälso-bioteknik

Download PDF
Number 3, August 2008
 • Lean-företag och standardiserat arbete

  By: Anders Kinnander, Peter Almström
 • Hur konkurrerar svenska universitet och högskolor internationellt?

  By: Maureen Mckelvey, Enrico Deiaco
 • Industrin och forskarvärlden möttes under en seminariedag kring strategisk mjukvaruutveckling

  By: Eva Lövstål
 • Ett SKARPt projekt!

 • Användningen av ekonomistyrsystem i innovativa företag – en balansgång mellan motstridiga element

  By: Eva Lövstål
Download PDF
Number 4, November 2008
 • IMIT seminarium

  By:
 • En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade i en förnyelse av branschen – en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

  By: Magnus Eriksson
 • Seminarium om grön innovation ur ett managementperspektiv

  By:
 • Utmaningar för den europeiska förvarsindustrin

  By:
 • Making supply meet demand: challenges and opportunities

  By: Giulio Zotteri
 • Product Innovation Engineering program – en nationell och långsiktig satsning för ökad innovationsförmåga

  By: Sofia Ritzén
Download PDF

2007

Number 1, March 2007
 • Patent och innovationer för tillväxt och välfärd

 • Bli mer konkurrenskraftig – satsa på miljö

  By: Mats Williander
 • Den ”Nya Ekonomins” påverkan på de nya företagen inom IT-industrin

  By: Magnus Eriksson
 • Att bibehålla en långsiktig modulariseringsstrategi

Download PDF
Number 2, July 2007
 • IT som problem eller möjlighet

  By: Jens Hultman
 • Utveckla förmågan till HRM för långsiktigt hållbar projektverksamhet

  By: Karin Bredin
 • Stärk innovationsförmågan – lägg tid på att skapa kunskap och idéer

 • Rebyråkratisering – ett hot mot kreativitet och innovation?

Download PDF
Number 3, October 2007
Download PDF
Number 4, December 2007
 • Påverkan av ITinnovationer och digitaliseringen av informationsflöden på den svenska grafiska industrin

  By: Mathias Cöster
 • IMIT finner ny samarbetspartner!

  By:
 • Acceptans av virtuella lärplattformar i akademiska organisationer avgörs av organisationskulturen

  By: Christina Keller
 • Varför växer inte bioteknikföretagen?

  By: Johan Brink
Download PDF

2006

Number 1, August 2006
 • Referat från årssammanträdet

  By: Bertil Nilsson
 • IMITs stipendiater 2005

  By:
 • YCC ingen "kvinnobil"

 • Att styra sin portfölj av projekt

  By: Ola Dawidson
 • Långsiktiga processer för effektiv acceleration i inkubatorer

  By: Lise Aaboen
Download PDF

2005

Number 1, March 2005
 • Förändringsprocessen viktig för lyckad outsourcing av tjänster

  By: Fredrik Nordin
 • På jakt efter en hållbarare organisation

  By: Monica Bjerlöv, Kristina Palm
 • Från anställningstrygghet till anställningsrisk

  By:
 • Bjud upp till innovation

  By: Cassandra Marshall
Download PDF
Number 2, July 2005
 • Fragmentiserat ledningsarbete hindrar reflektion och lärande

  By: Henrik Florén
 • Att lära från medlemmar – Verktyg för tjänsteutveckling och strategisk förändring i fackliga organisationer

  By: Hans Björkman
 • Mot effektivare inköp av managementkonsulter?

  By: Andreas Werr, Frida Pemer
 • Framgång för innovationsallianser – en fråga om management!

  By: Håkan Linnarsson
Download PDF
Number 3, november 2005
 • Intervju med IMIT:s fjärde föreståndare

  By:
 • Evolutionary processes and complex transformation

 • Projektkompetens för konkurrenskraft

 • Perspektiv på HRM: Organisering för framgångsrik projektverksamhet

  By: Karin Bredin
 • Att sälja konsulttjänster med "kroppsspråk"

  By: Annika Schilling
Download PDF

2004

Number 3, October 2004
 • Deltagarna styr forskningsseminarier

 • Inkubatorers effektivitet -- vinnkubatorer

 • Kundorientering på riktigt

  By: Fredrik Dahlsten
 • Läkemedelsforskning kräver organisatorisk kreativitet

  By: Mats Sundgren
 • Vad talar projektledare inte om

  By: Jan Wickenberg
Download PDF
Number 4, December 2004
 • Årets IMIT-stipendiater

  By:
 • Långsiktig innovationsförmåga -- en balansakt

 • University of California storsatsar för att stärka industriell utveckling

 • Chefsarbete -- professionellt arbete eller ett kall?

  By: Jon Mikaelsson
 • Nya forskningscentra kring innovation och tillväxt

  By:
Download PDF
 • MGMT - Number 2, Juni 2020

  MANAGEMENT OF INNOVATION AND TECHNOLOGY

  Read the latest number of our journal.

  READ MORE

 • NEW FELLOW

  LINUS DAHLANDER

  Linus Dahlander is a professor with tenure at ESMT Berlin. He is also….

  READ MORE

Enter a keyword and press Enter