Free Subscription


Management of innovation and technology är gratis och utkommer fyra gånger per år. Här kan du registrera dig för att direkt ta del av det senaste numret!
    GDPR - Prenumerationsuppgifterna används endast för utskick av denna tidskrift, Management of Innovation and Technology. Vid avslut av prenumeration kommer samtliga uppgifter tas bort.

    Adresser har samlats in genom att prenumeranter startat prenumerationen själva. Utöver detta har Stiftelsen IMIT vid tillfälle köpt adresser via Bisnode till personer i ledande befattning som bedömts ha nytta av forskningsresultaten. Kontaktuppgifter behandlas enligt den rättsliga grunden (intresseavvägning, artikel 6 f) enligt rekommendation från jurister på Datainspektionen. Adresser uppdateras löpande och används endast till Stiftelsens tidningsutskick fyra gånger per år.

    Har du frågor eller vill veta mer är du välkommen att höra av dig till Stiftelsen IMIT via info@imit.se alt 031-772 12 20.

    For more information adout GDPR, please visit Datainspektionen

    Earlier Issues    2020

    Number 1, mars 2020
    Download PDF

    2018

    2017

    2016

    Number 1, March 2016
    Download PDF
    Number 3, October 2016
    Download PDF

    2015

    2014

    2013

    2012

    Number 1, February 2012
    • Att leda innovatörer – fyra metaforer för ledarskapsbeteende i innovativa miljöer

     By: Martin Blom
    • Design och innovation – ett möte med många möjligheter

     By: Marcus Jahnke, Ulla Johansson
    • Världsledande – med dynamiska förmågor

     By: Jan Löwstedt, Svante Schriber
    • Utveckling av innovations förmåga – på Volvo Personvagnar

    • Kreativitet och patentering i storföretag – om de innovativa individernas betydelse

     By: Hans Andersson, Christian Berggren
    Download PDF
    Number 2, May 2012
    • Teknikkonsultbolagens utmaningar – organisering av innovativ verksamhet, kunnande och ingenjörskonst

     By: Jonas Söderlund, Mikael N. Hjorth
    • Ingenjörer i gränslandet – ingenjörskunnande, kompetenta teknikkonsulter och liminalitetskompetens

     By: Jonas Söderlund, Elisabeth Borg
    • Anställda användare – förbättrar innovationsförmågan i medicintekniska företag

     By: Carl Wadell
    • Få de nya idéerna att komma till dig – så attraherar företag innovativa produkter, koncept och teknologier

     By: Claes Bohman
    Download PDF
    Number 3, October 2012
    • Sustaining motivation - among collaborators inside and outside the firm

     By: Stefan Haefliger
    • Patientprocessorienterad vård - vård utifrån patientens behov

     By: Fredrik Nilsson i samarbete med Utvecklingscentrum, Region Skåne
    • Att utvärdera och välja idéer och projekt - hur lär man sig att fatta rätt beslut på rätt sätt?

     By: Ernesto Gutiérrez
    Download PDF
    Number 4, November 2012
    • Internationaliseringsprocesser i små och medelstora företag

     By: Roger Schweizer
    • Få gaseller har uthållig tillväxt – ovanligt att snabbväxande små företag behåller sin höga tillväxttakt

     By: Åsa Lindholm Dahlstrand, Jonas Gabrielsson, Diamanto Politis
    • PIEp Innovationspiloter – ökad innovationsförmåga genom analys och kreativitet

     By: Sofia Ritzén, Maria Udén
    • Innovation cocktails – blending technology, meaning and vision to create value

     By: Åsa Öberg, Roberto Verganti
    Download PDF

    2011

    Number 1, March 2011
    • Idéskapande nätverk – en kollektiv innovationspotential

    • Effekterna av akademisk FoU – hur kan de identifieras och förklaras?

     By: Eugenia Perez Vico
    • Effekterna av framtidens finanskriser – hur skall de hanteras?

     By:
    • Kunskapsföretag i förvandling – från ett individualistiskt professionellt till ett kollektivistiskt socialt kompetensperspektiv

     By: Max Rapp Ricciardi
    Download PDF
    Number 2, May 2011
    • Visualisera mera! – förbättra teamets kommunikation genom att planera visuellt

     By: Ludvig Alfredson
    • Behovet av legitimitet – för att skörda frukterna av goda idéer

     By: Magnus Johansson
    • Förtroende och kreativitet – i produktutveckling

     By: Anders Richtnér, Hans Löfsten, Anna Brattström
    • Towards a comprehensive policy

     By: Erik Bohlin, Orada Teppayayon
    Download PDF
    Number 3, October 2011
    • Innovations- och IP-strategier - förändringar på företags- och nationsnivå

    • Process innovation for in-house use - how much are we missing?

     By: Marcel Bogers
    • Leverantörssamverkan för innovation i processindustrin - problem, möjligheter och rekommendationer

     By: Johan Frishammar, David Rönnberg Sjödin, Per Erik Eriksson
    • Nya institutionella logiker - inom läkemedelsutveckling

     By: Alexander Styhre, Mats Sundgren
    Download PDF
    Number 4, November 2011
    • Lean i praktiken – hur får man visuell planering att fungera i utvecklingsteam?

     By: Björn Söderberg
    • Konceptbeslut i produktutveckling – varför är det så svårt och vad kan man göra åt det?

    • Leverantörsföretag – så kan de bli innovationspartners

    • Ledare som stimulerar innovativa resultat

     By: Leif Denti
    • Innovation, ICT och Internationalisering – nationell ämneskonferens i industriell ekonomi 2011

     By:
    Download PDF

    2010

    Number 1, February 2010
    • Strategic entrepreneurship – Combining strategic management and entrepreneurship for innovation

     By: Astrid Heidemann Lassen
    • Hur driver man en lyckad IT-understödd organisationsförändring? – Lärdomar från Ericsson

     By: Einar Iveroth
    • MIT-IMIT-MRTC seminarium om Nya former för samverkan kring programvaruutveckling

     By: Birger Rapp, Anders Nilsson, Esbjörn Segelod
    • Produktionsstrategi – En viktig förutsättning för utveckling av effektiv produktion

    Download PDF
    Number 2, May 2010
    • Utmaningen i lean service

    • Hur lyckas man med ”the fuzzy front-end of innovation”?

     By: Johan Frishammar, Henrik Florén
    • Utveckling, implementering och spridning av innovationer i byggsektorn

     By: Kristian Widén
    • 1:a Nationella konferensen i Industriell ekonomi

     By: Matti Kaulio
    Download PDF
    Number 3, October 2010
    • När ny teknik möter gamla affärsmodeller

     By: Christian Sandström
    • Hur viktig är ledaren för kreativiteten i en forskargrupp?

     By: Lisa Olsson
    • MINT – Mätinspiration i innovativa team

     By: Sofia Ritzén
    • Styrning av innovation för mer hållbara transporter

     By: Karl Hillman, Thomas Magnusson
    Download PDF
    Number 4, November 2010
    • Emotionell stabilitet – en förutsättning för kollektiv kunskapshantering

     By: Max Rapp Ricciardi
    • Personalens sociala nätverk påverkar effektivitet och hälsa

     By: Jens Hemphälä
    • Getting Innovation Done: Moving Beyond the Great Idea

     By: Andreas Larsson, Tamara Carleton, William Cockayne, Susanna Bill
    • Nyttiggörande och Globalisering – Nationell ämneskonferens i industriell ekonomi

     By:
    Download PDF

    2009

    Number 1, February 2009
    • Akademi och praktik möttes kring öppen programvara och agila metoder

     By: Christina Keller, Stefan Hrastinski, Eva Lövstål
    • Att möjliggöra kunskaps- kommunikation mellan företag – ett sätt att skapa konkurrenskraft i globala industrier

    • Fusioner, förvärv och konkurser som dynamikskapande krafter

     By: Peter Dahlin
    • Creating cars and maintaining norms – combining flexibility and control

     By: Xianghong Hao
    Download PDF
    Number 2, May 2009
    • Inkubatorer och inkubering – mer än rekrytering

     By: Lise Aaboen
    • Ledning av innovationsprojekt

     By: Anders Richtnér, Birgitta Södergren
    • Köpa eller tillverka – ett tvärfunktionellt beslut

     By: Anna Moses
    • IMITs 30-års- jubileum!

    Download PDF
    Number 3, October 2009
    • Bakåt i värdekedjan?

    • Går det att spåra entreprenörers kunskapsmässiga avtryck i samhället

     By: Karl Palmås
    • Varför förväntade IT-effekter ofta uteblir – orga nisationer bör omdefiniera ITbegreppet och anpassa sina strategier till rådande digitaliseringsgrad

     By: Pontus Fryk
    • Industriella angreppssätt i planerad sjukvård – eliminering av en remisskö utan att tillföra resurser

     By: Torbjörn Jacobsson
    Download PDF
    Number 4, November 2009
    • Innovativa förpackningar för ett hållbart samhälle – nya paradigm inom produktutveckling

    • Att göra pengar av forskning?

    • The Challenge(s) of Collaborative Improvement

     By: Rick Middel
    • Akademi och praktik möts i en kollaborativ ansats för att utveckla metoder för systematisk affärsutveckling

     By: Fredrik Borg
    Download PDF

    2008

    Number 1, February 2008
    • Kommersialisering av nya energiteknologier

     By: Stian Nygaard
    • Kommande seminarier

     By:
    • Valet och införandet av ett affärssystem: en komplex interaktion mellan aktörsgrupper och IT

     By: Gunilla Myreteg
    • Medicine, Technology and Economics. Open innovation management in converging fields

    Download PDF
    Number 2, May 2008
    • IMIT intervjuar föreståndaren för CBI Sofia Börjesson

     By:
    • Införande av tjänste- orienterad arkitektur

     By: Annika Granebring
    • Om kommunikation och lärande på Internet

     By: Stefan Hrastinki
    • Nya affärsmodeller inom Hälso-bioteknik

    Download PDF
    Number 3, August 2008
    • Lean-företag och standardiserat arbete

     By: Anders Kinnander, Peter Almström
    • Hur konkurrerar svenska universitet och högskolor internationellt?

     By: Maureen Mckelvey, Enrico Deiaco
    • Industrin och forskarvärlden möttes under en seminariedag kring strategisk mjukvaruutveckling

     By: Eva Lövstål
    • Ett SKARPt projekt!

    • Användningen av ekonomistyrsystem i innovativa företag – en balansgång mellan motstridiga element

     By: Eva Lövstål
    Download PDF
    Number 4, November 2008
    • IMIT seminarium

     By:
    • En överetablering av företag inom den dynamiska ITbranschen resulterade i en förnyelse av branschen – en studie av vad som formade och skapade den svenska IT-branschen

     By: Magnus Eriksson
    • Seminarium om grön innovation ur ett managementperspektiv

     By:
    • Utmaningar för den europeiska förvarsindustrin

     By:
    • Making supply meet demand: challenges and opportunities

     By: Giulio Zotteri
    • Product Innovation Engineering program – en nationell och långsiktig satsning för ökad innovationsförmåga

     By: Sofia Ritzén
    Download PDF

    2007

    Number 1, March 2007
    • Patent och innovationer för tillväxt och välfärd

    • Bli mer konkurrenskraftig – satsa på miljö

     By: Mats Williander
    • Den ”Nya Ekonomins” påverkan på de nya företagen inom IT-industrin

     By: Magnus Eriksson
    • Att bibehålla en långsiktig modulariseringsstrategi

    Download PDF
    Number 2, July 2007
    • IT som problem eller möjlighet

     By: Jens Hultman
    • Utveckla förmågan till HRM för långsiktigt hållbar projektverksamhet

     By: Karin Bredin
    • Stärk innovationsförmågan – lägg tid på att skapa kunskap och idéer

    • Rebyråkratisering – ett hot mot kreativitet och innovation?

    Download PDF
    Number 3, October 2007
    Download PDF
    Number 4, December 2007
    • Påverkan av ITinnovationer och digitaliseringen av informationsflöden på den svenska grafiska industrin

     By: Mathias Cöster
    • IMIT finner ny samarbetspartner!

     By:
    • Acceptans av virtuella lärplattformar i akademiska organisationer avgörs av organisationskulturen

     By: Christina Keller
    • Varför växer inte bioteknikföretagen?

     By: Johan Brink
    Download PDF

    2006

    Number 1, August 2006
    • Referat från årssammanträdet

     By: Bertil Nilsson
    • IMITs stipendiater 2005

     By:
    • YCC ingen "kvinnobil"

    • Att styra sin portfölj av projekt

     By: Ola Dawidson
    • Långsiktiga processer för effektiv acceleration i inkubatorer

     By: Lise Aaboen
    Download PDF

    2005

    Number 1, March 2005
    • Förändringsprocessen viktig för lyckad outsourcing av tjänster

     By: Fredrik Nordin
    • På jakt efter en hållbarare organisation

     By: Monica Bjerlöv, Kristina Palm
    • Från anställningstrygghet till anställningsrisk

     By:
    • Bjud upp till innovation

     By: Cassandra Marshall
    Download PDF
    Number 2, July 2005
    • Fragmentiserat ledningsarbete hindrar reflektion och lärande

     By: Henrik Florén
    • Att lära från medlemmar – Verktyg för tjänsteutveckling och strategisk förändring i fackliga organisationer

     By: Hans Björkman
    • Mot effektivare inköp av managementkonsulter?

     By: Andreas Werr, Frida Pemer
    • Framgång för innovationsallianser – en fråga om management!

     By: Håkan Linnarsson
    Download PDF
    Number 3, november 2005
    • Intervju med IMIT:s fjärde föreståndare

     By:
    • Evolutionary processes and complex transformation

    • Projektkompetens för konkurrenskraft

    • Perspektiv på HRM: Organisering för framgångsrik projektverksamhet

     By: Karin Bredin
    • Att sälja konsulttjänster med "kroppsspråk"

     By: Annika Schilling
    Download PDF

    2004

    Number 3, October 2004
    • Deltagarna styr forskningsseminarier

    • Inkubatorers effektivitet -- vinnkubatorer

    • Kundorientering på riktigt

     By: Fredrik Dahlsten
    • Läkemedelsforskning kräver organisatorisk kreativitet

     By: Mats Sundgren
    • Vad talar projektledare inte om

     By: Jan Wickenberg
    Download PDF
    Number 4, December 2004
    • Årets IMIT-stipendiater

     By:
    • Långsiktig innovationsförmåga -- en balansakt

    • University of California storsatsar för att stärka industriell utveckling

    • Chefsarbete -- professionellt arbete eller ett kall?

     By: Jon Mikaelsson
    • Nya forskningscentra kring innovation och tillväxt

     By:
    Download PDF
    • MGMT - Number 3, October 2022

     MANAGEMENT OF INNOVATION AND TECHNOLOGY

     Read the latest number of our journal.

     READ MORE

    • SEMINARIESERIE OM DIGITAL OMSTÄLLNING AV SVENSK INDUSTRI

     Seminarierna riktar sig till praktiker och yrkesverksamma som primärt kommer från industriföretag och den icke- digitala världen som har ett intresse för digital omställning…

     READ MORE

    Enter a keyword and press Enter